Klinik biyokimya

0

KLİNİK BİYOKİMYA Faydaları
Klinikte hastalık tanısını yapabil­mek için eldeki verilerle biyokimyasal analiz so­nuçlarının bir bütünlük içerisinde olması gerekli­dir.
KLİNİK BİYOKİMYA: Klinik biyokimya, has­talıkların tanısı, benzerlerinin birbirlerinden ayırdedilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarını, salgılarının ve doku örneklerinin moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapildığı bir bilim dalıdır. Klinik biyokimyada elde edilen negatif ya da pozitif sonuçlar hastalık tanısına destek, yol gös­terici ya da öncü olabilirler. Bir başka deyişle tıbba ve klinik incelemelere özgün labora-tuvar bilimidir. Klinik bulgularla biyokimyasal analiz bulguları birbirlerini tamam­lamanın ötesinde bir olay olarak bütünleşmişler­dir
Tek başlarına hastalık tanısında yeterli ola­mazlar.Klinik biyokimyanın hastalıkların tanısmdaki ta­mamlayıcı rolünün yanı sıra koruyucu hekimlik bakımından da büyük önemi vardır. Kişilerin has­talık belirtileri ortaya çıkmadan da klinik biyo­kimyasal açıdan incelemeye alınmaları sonucun­da elde edilen parametreler ileride ortaya çıkma eğilimi olan hastalıkların önceden saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. Bu nedenle dış görünüm olarak sağlıklı olan kişi­lerin de özellikle 40 yaşın üzerindeki dönemlerde yılda en az bir kez olmak üzere sağlık kontrolün­den geçmeleri ve hekim önerilerine göre bazı bi­yokimyasal analizleri yaptırmaları (check-up) ge­reklidir.

Share.

About Author

Leave A Reply